REGULAMIN XXVI EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFII STUDENCKIEJ 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1.1. Regulamin dotyczy XXVI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Studenckiej, zwanego dalej „Konkursem” 

1.2. Organizatorem Konkursu jest Niezależne Zrzeszenie Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 162, pok. 64A, nr KRS 0000105339, zwane dalej „Organizatorem”. 

1.3. Misją Konkursu jest umożliwianie studentom rozwoju w dziedzinie fotografii oraz odkrywanie talentów. 

1.4. Konkurs składa się z Części Konkursowej oraz z Części Wystawowej, które będą się odbywały na terenie uczelni wyższych, m.in. w: Warszawie, Krakowie, Toruniu, we Wrocławiu oraz w innych lokalizacjach ogłoszonych przez Organizatora. 

1.5. Konkurs odbywa się w terminie 20.03.2024– 24.04.2024. 

1.6. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w pkt. 1.5 Niniejszego regulaminu, o czym poinformuje Uczestników Konkursu m.in. za pośrednictwem strony internetowej www.okfs.pl. 

1.7. Oficjalna strona internetowa Konkursu, zwana dalej „Stroną Internetową”, znajduje się pod adresem www.okfs.pl. 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE: 

2.1. Konkurs przeznaczony jest tylko dla studentów oraz doktorantów, którzy nie ukończyli 28 roku życia. W Konkursie mogą brać udział doktoranci oraz studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, uczelni publicznych i prywatnych oraz szkół policealnych. 

2.1.a. Warunki uczestnictwa określone w pkt. 2.1. muszą być spełnione w dniu Gali Finałowej. 

2.2. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

2.3. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne. 

2.4. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm) 

 1. ZASADY KONKURSU: 

3.1. Tematem przewodnim XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Studenckiej jest “Wolność”. 

3.2. Prace nadsyłane są w co najmniej jednej z podanych kategorii: 

 • Portret 
 • Reportaż 
 • Krajobraz 
 • Zdjęcia wykonane smartfonem (inaczej: kategoria mobilna) 
 • Ewentualna Kategoria Specjalna organizowana na życzenie Partnera Specjalnego 

3.3. W każdej kategorii (poza mobilną), Uczestnik może przesłać maksymalnie 5 zdjęć, czyli w sumie nie więcej niż 15 zdjęć. W kategorii mobilnej uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 zdjęcie. Praca z kategorii mobilnej nie wlicza się do całościowego rachunku 15 zdjęć z pozostałych trzech kategorii. 

3.3.a. W ewentualnej Kategorii Specjalnej uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 zdjęcie. Praca z kategorii Specjalnej nie wlicza się do całościowego rachunku 16 zdjęć z pozostałych czterech kategorii. 

3.4. Każde zdjęcie musi być przypisane jednej z kategorii Konkursu, określonych w punkcie 3.2. niniejszego regulaminu. 

3.4.a. Wyjątek stanowi Kategoria Specjalna, w której forma zdjęcia jest dowolna. 

3.5. Zdjęcia muszą być dostarczone w formie elektronicznej (obligatoryjnie w formacie JPG o rozdzielczości min. 1200pxl na dłuższym boku) dołączone przy wysłanym formularzu zgłoszeniowym. 

3.6. Każdy Uczestnik wypełnia formularz uczestnika Konkursu, znajdujący się na stronie internetowej w zakładce “Zgłoszenia” w wersji elektronicznej w dniach 20.03.2024 – 24.04.2024. 

3.6.a. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu zgłoszeń w uzasadnionych przypadkach. 

3.7. W Konkursie mogą brać udział prace, do których uczestnik konkursu ma całkowite prawa autorskie. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne wady prawne pracy zgłoszonej do Konkursu. 

3.8. W Konkursie nie mogą brać udziału prace publikowane.  

3.8.a. Poprzez prace publikowane rozumie się: 

 • Zdjęcia promujące wydarzenia komercyjne; 
 • Zdjęcia reklamujące produkty oraz firmy; 
 • Zdjęcia wykorzystywane w celu zarobkowym; 
 • Zdjęcia wykorzystywane przez przedmioty zewnętrzne. 

3.8.b. Do udziału w Konkursie dopuszczalne są rozpowszechniane w Internecie prace, tzn. zdjęcia umieszczane na prywatnych profilach w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Pinterest itd. oraz blogach. 

3.8.c. Organizator ma prawo zdyskwalifikować prace niespełniające warunków zawartych w punktach 3.8.-3.8b. 

3.9. Zdjęcia modyfikowane manualnie lub za pomocą programów komputerowych a także prace wykonywane przez Sztuczną Inteligencję (za wyjątkiem retuszu fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość, tj. nasycenie, wyostrzenie, kontrast, jasność; konwersji zdjęć kolorowych na czarno-białe i sepię, zastosowania zabiegów ciemni fotograficznej w przypadku zdjęć zrobionych techniką tradycyjną) będą automatycznie odrzucone z Części Konkursowej. W szczególności zabrania się stosowania zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów (klonowanie), łączenia kilku fotografii lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. 

3.9.a. Organizator zastrzega sobie prawo do poproszenia o oryginalny plik raw lub nie edytowany JPG w razie wątpliwości spełnienia kryteriów pkt. 3.9. 

3.10. Organizator ma prawo wykorzystywać zdjęcia nadesłane przez Uczestnika wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj. promocyjnych, wystawowych oraz informacyjnych, z których nie czerpie korzyści majątkowych. 

3.11. Zgłoszenie zdjęć jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika o udzieleniu nieodpłatnej licencji obejmującej wykorzystanie fotografii na takich polach eksploatacji jak wydawanie, rozpowszechnianie oraz odtwarzanie przesłanych fotografii drukiem oraz za pomocą jakiegokolwiek nośnika (film, płyta kompaktowa, CD-Rom, pendrive itp.) dla celów określonych w pkt. 3.10. 

3.11.a. Zgłoszenie zdjęć w kategorii specjalnej równoznaczne jest dodatkowo z udzieleniem zgody na wykorzystywanie zdjęć przez Partnera Specjalnego przy działaniach wizerunkowych i promocyjnych. 

3.12. Organizator będzie uprawniony do udzielania licencji osobom trzecim na korzystanie z praw do Utworu w zakresie określonym powyżej w pkt. 3.10. 

3.13. Uczestnik wysyłając pracę, oświadcza, że utwór stanowi w całości dzieło oryginalne, nie narusza praw autorskich osób trzecich, przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, jest wolny od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wydania oraz rozpowszechniania fotografii. 

3.14. W przypadku każdego użycia fotografii Organizatorowi będzie przysługiwało prawo wykorzystania przesłanych fotografii w celach informacyjnych, wystawowych i promocyjnych bez konieczności zapłaty wynagrodzenia na rzecz Uczestnika. 

 1. CZĘŚĆ KONKURSOWA: 

4.1. Wszystkie prace przyjęte do Konkursu podlegają głosowaniu Komisji Konkursowej, która dokona wyboru najlepszych prac w poszczególnych kategoriach. 

4.2. Kryteriami oceny prac przez Komisję Konkursową są: 

 • Walory artystyczne Pracy Konkursowej; 
 • Zgodność fotografii z kategorią, w której została zgłoszona; 
 • Technika wykonania; 
 • Zgodność Pracy konkursowej z tematem przewodnim XXVI edycji, tj.: „Wolność” oraz oryginalność podejścia do tematu. Interpretacja ta oceniana jest przez Komisję Konkursową jednocześnie podczas obrad, wygrywa praca z największą liczbą głosów. 

4.3. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z profesjonalnych i cenionych fotografów. Skład komisji zostanie ogłoszony przez organizatora z odpowiednim wyprzedzeniem, o czym poinformuje on Uczestników Konkursu m.in. za pośrednictwem strony internetowej www.okfs.pl. 

4.4. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w terminie między 08.05-14.05.2024r. 

4.5. Wyniki zostaną ogłoszone podczas Gali Finałowej w formie eventu stacjonarnego w terminie 19.05.2024. Wysłanie nagród do zwycięzców nieuczestniczących w gali finałowej nastąpi do 30 dni od daty ogłoszenia wyników. 

4.6. Wyniki Konkursu, w tym imię i nazwisko i/lub nazwa uczelni laureata wraz z ewentualnymi od redakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatora na stronie internetowej www.okfs.pl oraz w inny sposób w ogłoszeniach o Konkursie. 

 1. CZĘŚĆ WYSTAWOWA: 

5.1. Zdjęcia, nadesłane przez Uczestników Konkursu, zostaną zaprezentowane podczas co najmniej jednej wystawy, zorganizowanej w związku z Konkursem. Termin oraz miejsce wystawy zostaną podane przez Organizatora w terminie do 7 dni przed wystawą. 

5.2. Organizator z przyczyn technicznych zastrzega sobie prawo do wystawienia jedynie części nadesłanych zdjęć. 

 1. CZĘŚĆ WYSTAWOWA: 

6.1. Przewiduje się następujące nagrody: 

 • Grand Prix – laureat zostanie wyłoniony ze wszystkich kategorii konkursowych (z pominięciem kategorii mobilnej); 
 • I, II, III miejsce w kategoriach: Portret, Reportaż, Krajobraz, Mobilna. 

6.2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w postanowieniach pkt. 6.1. wynikających ze zmiennej liczby nagród do przyznania oraz decyzji Komisji Konkursowej. 

6.3. Nagrodami XXV edycji Konkursu według kategorii i zajętego miejsca są: 

Grand Prix – kurs fotograficzny od Warszawskiej Szkoły Fotografii, voucher o wartości 150 zł od Empik Foto 

Kategoria portret: 

 • I miejsce – voucher na odbitki o wartości 100 zł od Empik Foto, voucher o wartości 430 zł od Saal-Digital, voucher -20% od Fotobum; 
 • II miejsce – voucher na fotoksiążkę od Empik Foto, voucher o wartości 215 zł od Saal-Digital, voucher -20% od Fotobum; 
 • III miejsce – voucher na fotokalendarz od Empik Foto, voucher o wartości 107 zł od Saal-Digital, voucher -20% od Fotobum. 

Kategoria reportaż: 

 • I miejsce – voucher na odbitki o wartości 100 zł od Empik Foto, voucher o wartości 430 zł od Saal-Digital, voucher -20% od Fotobum; 
 • II miejsce – voucher na fotoksiążkę od Empik Foto, voucher o wartości 215 zł od Saal-Digital, voucher -20% od Fotobum; 
 • III miejsce – voucher na fotokalendarz od Empik Foto, voucher o wartości 107 zł od Saal-Digital, voucher -20% od Fotobum. 

Kategoria krajobraz: 

 • I miejsce – voucher na odbitki o wartości 100 zł od Empik Foto, voucher o wartości 430 zł od Saal-Digital, voucher -20% od Fotobum; 
 • II miejsce – voucher na fotoksiążkę od Empik Foto, voucher o wartości 215 zł od Saal-Digital, voucher -20% od Fotobum; 
 • III miejsce – voucher na fotokalendarz od Empik Foto, voucher o wartości 107 zł od Saal-Digital, voucher -20% od Fotobum. 

 

 

Kategoria mobilna: 

 • I miejsce – voucher na odbitki o wartości 100 zł od Empik Foto, voucher o wartości 430 zł od Saal-Digital, voucher -20% od Fotobum; 
 • II miejsce – voucher na fotoksiążkę od Empik Foto, voucher o wartości 215 zł od Saal-Digital, voucher -20% od Fotobum; 
 • III miejsce – voucher na fotokalendarz od Empik Foto, voucher o wartości 107 zł od Saal-Digital, voucher -20% od Fotobum. 

6.4. Organizator zastrzega sobie prawo do powiększenia listy nagród w ciągu trwania konkursu: podane w pkt. 1.5. 

 1. ODBIÓR NAGRÓD: 

7.1. Organizator skontaktuje się telefonicznie lub mailowo ze zwycięzcami i wyróżnionymi najpóźniej 4 dni przed ogłoszeniem wyników w celu poinformowania ich o wygranej oraz zaproszenia na galę finałową. 

7.2. Odbiór nagród odbędzie się na gali finałowej. Dla uczestników niemogących zjawić się na gali finałowej organizator ustali indywidualnie sposób wysyłki. 

7.3. Warunkiem koniecznym do wysłania nagród jest zgłoszenie adresu korespondencyjnego przez zwycięzców w momencie podjętego ze strony Organizatora kontaktu zgodnego z założeniami postanowienia pkt. 7.1. Do osób nagrodzonych nagrody zostaną wysłane w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników przez Organizatora. Termin ten zgodny jest z postanowieniem pkt. 4.4. 

7.4. W przypadku nieudostępnienia przez zwycięzców danych niezbędnych do wysyłki nagród Organizator umożliwia ich odbiór osobisty w najbliższym oddziale regionalnym danego zwycięzcy w indywidualnym terminie uzgodnionym między Organizatorem a Uczestnikiem. 

7.4.a. Możliwość odbioru nagród będzie uzależniona od bezpieczeństwa Uczestników oraz Organizatorów w obecnej sytuacji epidemiologicznej. 

7.4.b. Po upływie ustalonego indywidualnie terminu odbioru nagród nieodebrane nagrody przechodzą na własność Niezależnego Zrzeszenia Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

8.1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. 

8.2. Wysłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). 

8.3. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.okfs.pl oraz w siedzibie Organizatora. 

8.4. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami). Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją Konkursu. 

8.5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym brak przekazania danych osobowych uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych w Konkursie nagród. 

8.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego. 

8.7. Interpretacji regulaminu dokonuje Organizator. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 1. Kto będzie Państwa administratorem danych osobowych? Administratorem Państwa danych osobowych podawanych w deklaracji w czasie rekrutacji jest Niezależne Zrzeszenie Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z siedzibą
  w Warszawie, al. Niepodległości 162, pok. 64A, 02-554 Warszawa NIP: 521 30 97 121, KRS: 0000105339 Nasze dane kontaktowe, za pomocą których można się z nami kontaktować:
  Adres siedziby stowarzyszenia: al. Niepodległości 162, pok. 64A, 02-554 Warszawa Adres e-mail: nzs@nzssgh.pl Inspektor Ochrony Danych.
  Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Informujemy, że można się z nami skontaktować poprzez informacje zawarte powyżej. Podmiotem przetwarzającym upoważnionym do przetwarzania w imieniu Administratora, danych osobowych koniecznych do dostarczenia niezbędnych usług jest Niezależne Zrzeszenie Studentów z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 20/22 lok. 21, 00-325 Warszawa, KRS: 0000166951. 
 1. Jakie dane osobowe będą przez nas przetwarzane? Danymi osobowymi jakie będą przez nas przetwarzane są tylko dane podane przez Państwa w formularzu, to jest: 
 • Imię i nazwisko Uczestnika 
 • Adres email 
 • Numer telefonu 
 • Miasto  
 • Uczelnia 

Dane są podawane dobrowolnie, jednak podanie ich jest konieczne, aby wziąć udział w konkursie. 

 1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych? Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu umożliwienia przeprowadzenia konkursu, zgłoszenia oraz poddania ocenie prac uczestników, w zakresie promocji konkursu i Administratora, archiwizacyjnym, rozliczeniowym, a także w wypadku formalności wymaganych przez fundatorów nagród. 

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE: 

 • 6 ust. 1 lit. c) – w zakresie wymaganym przez przepisy prawne w Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej 
 • 6 ust. 1 lit. b) – w zakresie zgłoszenia do konkursu, ocenie prac przez jury, umożliwienia wzięcia udziału w konkursie, dla formalności związanych z przyznaniem nagrody przez fundatora nagród, w zakresie poinformowania laureatów o wynikach 
 • 6 ust. 1 lit. f) – w zakresie opublikowania informacji o laureatach, w zakresie wystawienia, opatrzonych imieniem i nazwiskiem, zwycięskich prac konkursowych, w zakresie promocji Administratora i konkursu 
 1. Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe? Państwa dane osobowe będą przekazywane jedynie osobom, które zostały wyznaczone, przez Administratora do selekcji zgłoszeń oraz do zasiadania w jury, a także osobom technicznym, które zajmują się techniczną stroną konkursu.
  Państwa dane osobowe będą przekazywane osobom lub organom, które Administrator zaprosił do zasiadania w jury. Państwa dane osobowe będą przekazywane fundatorom nagród w przypadku, gdy zajdzie potrzeba uzupełnienia formalności.
  Państwa dane mogą być również przekazane do organów władzy publicznej w przypadku wymaganym przez przepisy prawne. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników w sposób zautomatyzowany, w tym polegającym na profilowaniu. 
 1. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z podanymi danymi osobowymi? Mają Państwo prawo do: 
 • Zażądania kopii lub dostępu do posiadanych przez nas danych dotyczących Państwa osoby; 
 • Prawo do poprawiania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które są w naszym posiadaniu lub dotyczące Państwa osoby; 
 • Prawo do bycia zapomnianym to znaczy złożenia (gdy pozwalają na to przepisy RODO) wniosku o usunięcie przechowywanych przez nas danych; 
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych); 
 • Prawo do złożenia z sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych gdy dane te przetwarzane są w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych oraz, gdy dane osobowe przetwarzane są ze względu na cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym profilowania na tych podstawach. 
 1. Jak długo będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe? Dane osobowe uczestników będą przetwarzane jedynie przez okres do momentu zakończenia gali finałowej. Cel archiwizacyjny i rozliczeniowy będzie trwał przez okres 5 lat od momentu wyłonienia laureatów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t